Poštovani građani,

Uprava Opštine Bijelo Polje, u želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, pokrenula je novi servis koji vam omogućava da se putem web portala informišete o statusu podnijetog zahtjeva (kretanje, način rješavanja, žalbe, prigovor..) koji se obrađuje u organima / službama Opštine.

Ukoliko želite da pratite kretanje Vašeg zahtjeva, potrebno je da posjedujete Potvrdu o prijemu podneska sa pristupnim podacima portalu (PIN i Šifra), koja će Vam biti izdata prilikom predaje zahtjeva.

Nakon uspješne prijave na portal, građaninu/ki je omogućen pregled predmeta podijeljen u tri segmenta:

  1. osnovni podaci o predmetu (informacije o djelovodnom broju, statusu predmeta, podnosiocu, vrsti predmeta, klasi predmeta, naziv organa kojem je zahtjev podnešen…)
  2. tokovi (kretanje predmeta, način rješavanja, žalba, tužba…)
  3. akti (lista dokumenata koji su pridruženi – dodati predmetu u postupku rješavanja)

S poštovanjem,
Uprava Opštine Bijelo Polje/Predsjednik Opštine